Reklamační řád

Reklamační řád firmy Colette Top s.r.o. (dále "prodávající"), slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a je stanovena na 24 měsíců. Jako záruční list slouží „daňový doklad“ nebo „účtenka“ přiložená ke zboží.

Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží – vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

a/Vady odstranitelné - Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu.

b/Vady neodstranitelné - za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci, anebo má právo od smlouvy odstoupit. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.obuvleda.cz, pak postupuje následujícím způsobem:

  1. Podá reklamaci zasláním emailu na adresu boty@colete.cz označí ji v předmětu zprávy jako „reklamace“, kde uvede zejména číslo objednávky, číslo prodejního dokladu, typ zboží a jeho vzor, a popis závady. Dále pak č. bankovního účtu, na který by v případě uznání reklamace, byla kupní cena včetně dopravného odeslána.

  2. Odešle reklamované zboží na adresu: Colette Top s.r.o. Moskevská 4 Karlovy Vary

  • s popisem vady nebo vytištěným emailem o podání reklamace na boty@colete.cz

  • s prodejním dokladem (účtenka nebo daňový doklad)

  • uveďte jaký způsob vyřízení reklamace preferujete: a) opravu, b) výměnu a nebo c) vrácení peněz.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku, ta nebude přijata.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zboží po domluvě zasláno zpět na adresu odesilatele reklamace nebo bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží na pobočce.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třiceti denní.

Podle povahy oprávněné reklamace, bude zákazníkovi a) opravené zboží vráceno b) nové zboží zasláno c) nebo vráceny peníze na jeho č. účtu bankovním převodem.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o vadu způsobenou mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho přijetím.

Obchod www.obuvleda.cz neručí za škody způsobené přepravcem, pokud vám bude doručena poškozená zásilka (poškozený, potrhaný, deformovaný transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se obchod www.obuvleda.cz zříká všech závazku, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 15 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obuv@colete.cz. Při odstoupení doporučujeme uvést: číslo účtu na který požadujete vrácenou částku odeslat, číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do pobočky dodavatele: Colette Top s.r.o. Moskevská 4 Karlovy Vary , kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, nepoužívané a  kompletní (včetně originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. V případě obuvi nebo kabelky, která byla používaná nebo nošená a vykazuje v tomto ohledu opotřebení (podle podrážky a stélek obuvi nebo podle používaného vnitřku kabelky), si dodavatel vyhrazuje právo toto zboží vrátit odesílateli bez možnosti náhrady.

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1.1. 2021

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení